Isikuandmete töötlemise põhimõtted

1. Isikuandmete töötlemine

1.1. SA Kuressaare Teater (edaspidi asutus) töötleb isikuandmeid vastavalt Euroopa Liidu

Isikuandmete kaitse üldmääruses ja siseriiklikes õigusaktides sätestatud nõuetele. Isikuandmed on

mistahes andmed, mis võimaldavad füüsilise isiku tuvastada, sõltumata sellest, millisel kujul või

millises vormis need andmed on. Asutus jälgib isikuandmete töötlemise järgmisi põhimõtteid:

1.1.1. Seaduslikkus– isikuandmeid kogume vaid seaduslikul teel;

1.1.2. Eesmärgikohasus ja kasutuse piiramine– isikuandmeid kogume üksnes määratud ja

õiguspäraste eesmärkide saavutamiseks ning ei töötle neid viisil, mis ei ole andmetöötluse

eesmärkidega kooskõlas. Isikuandmeid kasutame muudel eesmärkidel vaid isiku nõusolekul;

1.1.3 Minimaalsus– isikuandmeid koguma vaid ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärkide

saavutamiseks;

1.1.4. Turvalisus– isikuandmete kaitseks rakendame vajalikke turvameetmeid.

1.2. Isikuandmete töötlemine on igasugune isikuandmetega tehtav toiming. Isikuandmete

töötlemine on ka ainuüksi isikuandmete kogumine, aga ka näiteks salvestamine, säilitamine,

edastamine, avalikustamine, hävitamine. Andmete töötlemine Asutuses isikute enda algatusel

toimub järgmistel põhjustel:

1.2.1 lepingute sõlmimisel;

1.2.2 esitatud avalduste täitmisel;

1.2.3 piletite broneerimisel ja tellimuse esitamisel;

1.2.4 vabade ametikohtade täitmiseks korraldatavatel konkurssidel;

1.2.5 esitatud teabenõude menetlemisel;

1.2.6 muudel juhtudel.

1.3 Asutuse algatusel võib isikuandmete töötlemine toimuda:

1.3.1 lepingute sõlmimisel;

1.3.2 hangete läbiviimisel;

1.3.3 seadusest tulenevate toimingute ja järelvalvetoimingute teostamisel;

1.3.4 klientidele pakkumiste saatmisel.

1.4 Igaühel on õigus teada, milliseid andmeid Asutus Sinu kohta kogunud on, millises ulatuses ja

mis eesmärgil on teda puudutavaid isikuandmeid töödeldud. Isikul on õigus nõuda ebatäpste

andmete korral paranduste tegemist. Isikul on õigus loobuda otsepostitustest ja kliendi

andmebaasist lahkumist.

1.5. Isikul on õigus oma andmete kaitseks pöörduda Andmekaitse Ispektsiooni või kohtu poole.

2. Isikuandmete avalikustamine

2.1 Tulenevalt Avaliku teabe sadusest ja Riigivaraseadusest on Asutusel kohustus avalikustada

teatud osa dokumentidest ja teabest veebilehel.

2.2 Isikuandmed avalikustatakse juhul, kui avalikustamise kohustus tuleneb seadusest või kui isik

on andnud selleks loa.

2.3 ametlik kirjavahetus registreeritakse Dokumentide registris, mis ei ole avalik dokument.3. Isikuandmete säilitamine

3.1 Kui eesmärk, milleks isikuandmeid koguti, on täidetud,. tuleb töötlemine lõpetada ja andmed

kustutada või viia andmed isikustamata kujule.

3.2 Asutus säilitab isikuandmeid seaduses ettenähtud aja. Säilitusaja ületanud dokumendid

hävitatakse või antakse üle Rahvusarhiivi.

4. Juurdepääsupiirangud kolmandatele isikutele

4.1 Eraisikutelt saadud dokumendid on valdavalt juurdepääsupiiranguga, kuna õigusaktidega

sätestatud nõuetest lähtuvalt sisaldab isiku kiri selle saatja kohta eraisikulisi andmeid.

4.2 Juurdepääsupiirangut ei rakendata, kui selleks on otsene seadusest tulenev õigus andmeid küsida

(näiteks kohtu või kohtueelse menetleja nõudel, andmete esitamine Maksu- ja Tolliametile,

Tööinspektsioonile, Andmkaitse Inspektsioonile).

5. Õigus tutvuda enda andmetega

5.1 Igal isikul on õigus teada saada, milliseid isikuandmeid tema kohta Asutuses kogutakse.

5.2 Igal isikul on õigus teada saada, millisel eesmärgil tema andmeid töödeldakse.

5.3 Igal isikul on õigus nõuda, et tema andmed on õiged ja ajakohased.

5.4 Igal isikul on õigus tutvuda oma isikuandmetega, saates sellekohase päringu aadressil:

piret.rauk@kuressaareteater.ee. Asutus saadan vastuse 5 tööpäev jooksul päringu kättesaamise

kuupäevast

5.5 Asutuses ei ole andmekaitsespetsialisti, tema ülesandeid täidab juhatuse liige.

5.6 Täiendava info saamiseks ja/või õiguste kaitseks on alati isikul õigus pöörduda Andmekaitse

Inspektsiooni või kohtu poole.

Asutus jätab endale õiguse igal ajal ja ühepoolselt andmeikaitsetingimusi muuta.

Liitu meie uudiskirjaga